Tranås Motorbåts Klubb under 93 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranås Motorbåts Klubbs Historia

1916 till 2009.

________________


 

 

av

Jan-Olof Blomgren

 

 

 

Första protokollet 1916.

Tranås Motorklubb, som klubben hette vid starten, började med en annons i orts pressen för att samla motorbåtsägare i köpingen Tranås med omnejd.

Det resulterade i att Herrarna Hjelmqvist, Rhomeé och Gustavsson fick i uppdrag att upprätta stadgar och kalla till ett nytt sammanträde.

Här följer en ordagrann avskrift av första protokollet som skrivs den 8:de Juni 1916.

 

 

 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med motorbåts-egare i Tranås den 8.juni 1916.

 

§ 1.

På ett föregående utannonserat sammanträde med intresserade för bildandet af en motorklubb för Tranås med omnäjd beslutades,

- emenad inträsse tycktes finnas hos många,- bilda Tranås Motorklubb med uppgift att ordna, leda och främja motorsporten, samt i öfrigt vara sina medlemmar till nytta och nöje och uppdrogs åt en kommitté bestående af Herrar A. Hjelmqvist, Sture Rohmée och K.J. Gustavsson att upprätta förslag till stadgar samt sammankalla till nytt sammanträde, som utlyst till dag som ovan.

 

 

§ 2.

 

Till ordföranden att leda dagens förhandlingar valdes Herr Disponent John Carlsson.

 

 

§ 3.

 

De närvarande beslöt enhälligt bilda Tranås Motorklubb och antogs följande stadgar:

 

 

 

 

Stadgar:

§1.

Tranås Motorklubb har till uppgift att ordna, leda och främja motorsporten inom Tranås med omnejd, samt i öfrigt vara sina medlemmar till nytta och nöje.

 

§2.

Inträde i klubben kan beviljas endast af dess styrelse, sedan anmälan därom ingifvits och består klubben af såväl aktiva som passiva medlemmar.

 

§3.

Klubbens angelägenheter handhafves af en styrelse, bestående af tre personer, ordförande, sekreterare och kassör, hvarjämte en af ledamöterna tjänstgör som klubbmästare.

 

§4.

Styrelsen väljes för en tid af ett år och skall jämte de ordinarie ledamöterna jämväl utses 2 suppleanter för samma tid.

För granskning af klubbens räkenskaper utses 2 revisore jämte 2 suppleanter.

 

§ 5.

Årssammanträde hålles före mars månads utgång och skall kallelse härtill kungöras i ortens tidning minst 8 dagar före dess hållande, eller och genom brefkort pr.post.

 

Vid årsmötet skola följande frågor förekomma:

1:a   Styrelsens berättelse.

2:a   Revisorernas berättelse.

3:de  Frågan om ansvarsfrihet.

4:de  Val af styrelse.

5:de  Bestämmande af årsafgiftens storlek.

6:te  Öfvriga frågor.

 

                          

§ 6.

Antaget klubbkårsmärke får ej bäras af utomstående ej häller af medlem som ej betalat sin årsavgift.

 

§ 8.

Medlem är skyldig ställa sig till efterrättelse dessa stadgar, samt de föreskrifter och förordningar klubben finner nödigt utfärda såsom trafikregler, båtarnas plats vid gemensamma utflykter m.m. vid äfentyr att eljest ur klubben kunna uteslutas.

 

§ 9.

Klubben frånsäger sig allt ansvar för eventuella olycks-händelser under täfling eller utflykt.

 

§ 10.

Ändringar af klubbens stadgar kan ske, då förslag härom framställes å allmänt sammanträde, dock må beslut i sådan fråga ej fattas förrän näst därpå följande sammanträde.

 

 

 


§ 4.

Från Sporrong hade infodrats kostnadsförslag å klubbmärke och beslöts antaga förslagsmärket med någon förändring. Till pris kr. 4.00, att ordna detta samt inkomma med förslag till mössa uppdrogs åt firma AB Oscar Wigén.

 

§ 5.

Års och inträdesafgiftern bestämdes för 1916 tillför aktiv medlem kr.1,00 - för passiv till lägst kr. 2.00.

 

 

§ 6.

Till styrelseledamöter för år 1916 valdes:

Ordföranden Disponent John Carlsson

Sekreterare Lagerschefen Sture Rohmée

Kassör & Klubbmästare Kontorschefen Elof Renhult

Suppleanter: Kamrer A. Hjelmqvist & K.J. Gustafsson

Revisorer:   Disponent Knut Westberg & Fabr.Fritz Lundberg

Suppleanter: Maskenist Eskil Magnusson & Fabr. Erik Gelotte.

 

 

§ 7.

 

Klubbmedlem är skyldig.- att vid sjöturer, om någon annan medlems motorbåt ligger still för motorstopp eller dylikt och då därom gifes tecken med vinkningar med klubbvimpel eller åra-, erbjuda den nödställda sin hjälp.

 

 

Som ofvan.

 

John Carlsson

 

Sture Rohmeé                                   Elof Renhult

 

 

Kassabehållningen för det första året uppgick till 17 kr och 73 öre och styrelsen fick full och tacksam ansvarsfrihet.

 

 

Herr Gelottes båthus                              

Nästa protokollförda sammanträde är årsmötesprotokollet från den 31 Maj 1917, som hölls i Hr Gelottes båthus där det står att läsa:

Ordföranden Herr Carlsson förklarade stämman öppnad och att mötet var behörigt utlyst "genom brefkort ".

Att det under år 1916 varit 22 st. aktiva och 6 st. passiva medlemmar.

Det valdes en ny ordföranden Kamrer A. Hjelmqvist

Årsavgiften bestämdes till för aktiv medlem 1 kr och 50 öre och passiv minst 3 kr.

Under paragraf 5 uppdrogs åt styrelsen att  "utreda lämpligheten af och kostnader för, samt snarast framlägga på klubbsammanträde ,- inköp af ett eller två lyftblock, för att användas, mot en billig afgift, af motorbåtsägarna vid behof ".

Samt att den 16 Juni anordna gemensam utflykt var till bekanta och för klubben intresserade skulle inbjudas.

Lyftblocket inköptes enligt kassaboken den 30 Mars 1919 till en kostnad av 60 kr.

 

Några styrelse- eller års- mötesprotokoll för verksamhetsåret 1918  finns inte, förutom kassaboken som visar att det förekommit någon form av aktivitet.

 

 

 

 

Motorbåtstävling

Klubbens första motorbåtstävling kördes den 14 September 1919.

Tävlingsbanan sträckning var med start vid Norraby brygga till Brandsnäs brygga där tre stycken grundprickar skulle rundas och åter till Norraby.

Prisnämden under tävlingen var Löjtn.Th.Filén, Fabr.K.J.Stille, Kontors-chef  E.Kågén samt Kontorschef S.Rohmée.

 

Tre stycken vandringspris hade ställts upp Pentaverkens pris endast till båtar med Pentamotorer, Bröderna Skoogs pris till Solomotorer och Archimedes pris.

 

 

Erik Gelotte den ende startande i klass 1a vann med tiden 50 minuter och 59 sekunder Pentas pris i båten "Friskus" med en 8 hkr Pentamotor.

 

I klass 1b slog John Carlsson i sin båt "Najaden"  P.A. Bokvist med ca 7 minuter båda med 6 hästkrafters starka Solomarinmotorer.

I startlistan finns 18 stycken båtar anmälda av cirka 50 medlemmar vilket var cirka 30 procent av alla i klubben. En något större uppslutning än vad TMK kan uppvisa vid nutida sammankomster.

 

1922

Under de kommande åren var det den årliga hastighetstävlingen som var den stora evenemanget i Tranås Motorklubb.

I ett styrelseprotokoll från den 20 Juli 1922 går det att läsa att tävlingen skall gå av stapelen den 6 Augusti och att banan har utökats för de större båtarna. Den största båten i klubben innehavs av Herr E. Levander med en inombordsmotor om cirka 16 hkr, enligt startlistan.

Många fina priser skänktes av företag och privatpersoner i Tranås. Bland  sponsorerna kan nämnas Krooks AB genom Grosshandlare Gotfrid Carlsson som skänkt en pokal värd 200 kronor, Shell AB genom Handlare E.Fång också det en pokal för samma belopp.

Juvelerare Malmqvist pris beslutades att tilldelas E.Magnusson som hedrerspris för särskild utmärkelse vid 1922-års hastighetslopp. Magnusson fullföljde tävlingen sin lilla båt i mycket hårt väder, det hårdaste det någonsin varit vid någon tävling, utan medpassagerare och vid målgången var båten "half af vatten".

 

Tävlingsprotest

Till ny ordföranden 1923 valdes tandläkaren Knut Rudelius och det var han fram till 1925.

Ur 1923 års tävlingsprotokoll har jag hämtat en protest från en av de tävlanden.

 

 

Tranås den 19/8 1923

Till Styrelsen för T.M.K Tranås.

 

Härmed anhåller undertecknad om undersökning huruvida de inom klass 1D. 5 hkr Penta motorer, alla hafva ursprungliga kolfdiametrar, innan prisutdelningen verkställes.

Högaktningsfullt

A.E. Grip.

 

Det visade sig att när styrelsen skrivet till Pentaverken och frågat om de tävlandens motorer, att Disponent Brandels 5 hästare var uppborrad till 87mm och effekten ökats till 5,238 hkr. vid 800 varv/min.

Eftersom de två tävlanden inte kunde ges en rättvis bedömning enbart genom tidsskillnaden som var 7 minuter, tillsattes en tremanna kommitté, utslaget enligt prislistan var att Disponent Brandel tog hem förstapriset med A.E. Grip på andra plats.

 

De återkommande tävlingarna fortsätter under flera år framåt som den huvudsakliga verksamheten, tillsammans med en årlig utfärd, som inte beskrivs i någon större utsträckning i de gamla protokollen.

Från 1924 finns det bara tävlingsprotokoll och prislistor bevarade.

 

Ny vimpel och fyren i Åmynningen.

1925 valdes Fabrikör Robert Haglund till ny ordföranden och så fick klubben en ny vimpel med blått fält och gula kanter. Årsavgiften bestämdes till 2 kronor.

Klubben skulle också medverka i hembyggds kongressen med ett antal motorbåtar den 8 Maj.

Styrelsen skulle utreda frågan om en fyr vid åmynningen, en offert från AGA hade inkommit priset var 1.530 kronor.

Till materialförvaltare utsågs Herr Emil Grip.

 

Vid årsmötet 1927 valdes Algot Strand till ny sekreterare.

År 1928 var det nya tävlingar, som medlemmarna deltog i med stort alvar och intresse.

Inkomster under året var 196 kr och 89 öre och behållningen slutade på kr.773:06, 4 mössmärken och 2 stycken järnblock.

 

Klubblokal.

I Juni 1929 frågade Sommens Segel Sällskap om de två föreningarna skulle gemensamt inköpa en tomt för att uppföra en klubblokal, styrelsen för TMK avslog detta tills vidare.

 

Redan 1930 hade klubben brevväxling med stadsstyrelsen om båtfrågor då gällde det en vädjan om sänkning av arrendet för de båthusen som fanns i hamnen.

 

Hätte eller Seglarvik

Den stora frågan på 1931-års årsmöte efter de sedvanliga förhandlingarna var om årets tävling skulle starta från Hättebaden eller Seglarvik.

Efter votering beslutades att starten skulle ske från Hätte. Mot beslutet reserverade sig Herr William Karlsson.

Vidare anmodades fotograf Wahlgren taga ett kort av de tävlande båtarna.

 

Snabba båtar.

Mellan åren 1932 - 1936 löper verksamheten som tidigare med enbart tävlande och åter tävlande.

Först 1937 kommer frågan upp om inte klubben skulle slopa tävlingar och istället anordna familjeutflykter.

Förslagsställaren Disp. Nils Nilsson blev nedröstad av mötet understödd av Disp. Sture Romée, Herr Haglund och Herr Källqvist.

 

De snabbaste båtarna i klubben som loggade cirka 16 knop och ägdes av Thore Johansson och Axel Fundin.

 

1937 väljs också Herr Ragnar Ljungqvist till ordföranden.

 

Den omtalade familjeutflykten blev verklighet den 10/7 1938. Tävlingen utgick inte utan kördes som vanligt.

Den sista protokollförda sammankomsten före kriget var en gemensam hastighetstävling mellan Sommens Segel Sällskaps motorsektion och TMK. den 19 augusti 1939.

 

 

De fina gubbarnas klubb.

Man kan konstatera att i och med 1939 års utgång avslutades en epok i klubbens historia. Verksamheten har varit begränsad till en årlig återkommande tävling. Några större problem med båtbryggor, bojar eller uppläggningsplatser har inte funnits. Nästan varje båtägare har haft båthus där båten förvarats både sommar som vinter allt verkade vara rena idyllen.

Klubbens medlemmar bestod från början och många år framåt till största delen av samhällets näringsidkare, affärsmän och andra personer med relativt god ekonomi. Det var med andra ord "de fina gubbarnas klubb".

 

Krigsutbrottet.

I och med världskrigets utbrott och Svenska statens drivmedelsransoneringar och att invånarna i Tranås med all säkerhet hade andra bekymmer att tänka på, blev klubbens verksamhet stoppad och låg sedan helt nere till början av 1946.