ORDNINGSREGLER

för

Tranås Motorbåtsklubbs hamnanläggning

i

NÄCKSTRÖM

 

 

 

 

 Allmänt.

§ 1.

Alla som önskar tillträde till Tranås Motorbåtsklubbs anläggningar eller utnyttja klubben tjänster (travers, bryggor, uppläggning osv.) skall vara medlemmar.

med undantag av, sjösättning och torrsättning av gästande båtar som då betalar högre avgifter.

§ 2.

Avgifterna för sommar- och vinterplatser samt medlemsavgift skall betalas senast förfallodagen. Avgifter gäller säsongsvis. 

Skulle avgiften icke i rätt tid erläggas äger Tranås Motorbåtklubbs styrelse rätt att på båtägarens risk och bekostnad bortforsla båten och/eller båtägarens tillhöriga utrustning.

 § 3.

Rådande hastighetsbegränsning i Näckström är 3 knop på vattnet och 20 km/tim. på land. 

§ 4.

Varvskommittén har rätt att besiktiga hamn- och uppläggningsplats och besluta om åtgärd.

Alla täckställningar och vagnar samt även båtar om det är möjligt, som finns på varvet skall vara märkta med namn och telefonnummer. Märkningen skall vara synlig utifrån, detta för att lätt kunna komma i kontakt med ägaren vid skador eller annat. Märkningen skall vara gjord samma dygn som egendomen lämnas på varvet.

Varvskommittén har rätt att omhänderta den omärkta egendomen och tar ut en kostnad som debiteras ägaren.

 

§ 5.

Det är parkeringsförbud på asfalten från brygga R fram till traversen.

 

§ 6.

Alla båtar måste vara försäkrade för att beredas tillträde till Tranås Motorbåtklubbs hamnanläggning.

Tranås Motorbåtklubb fritages från all ersättningsskyldighet för skada, som kan drabba båtägarens fartyg eller tillhörighet på grund av brand, stöld, kollision eller annan orsak.

 

§ 7.

Allt fiske i Näckströmshamnen är förbjudet.

 

§ 8.

 Maximal vikt på fartyg på varvet är 10 ton, vilket traversen är godkänd för. Samt att alla båtägare på varvet måste ha båtvagn vid uppställning. Båtvagnen måste vara lämplig för den båt som skall transporteras och i sådant skick att klubben funktionärer inte utsätts för någon som helst risk för skada.

Klubbens funktionär kan vägra lyfta och transportera båten om de anser vagnen otillräcklig för ändamålet.

 

 

Hamnplatser.

§ 1. 

Regler för båtplatskö.

§ 2.

Båtägare skall tåla vattenståndvariationer vid hamnplatsen och i Lillån. Eventuella jollar får förtöjas inom bryggplatsens gränser.

 

§ 3.

Hamnplatsen får disponeras under tiden 1 april till 31 oktober. Båtägaren måste dock vara beredd att flytta båten tillfälligt i samband med bekämpning av störande vattenväxter (typ Sjögull) eller renoveringsarbeten. OBS. Allt förtöjningsmaterial skall vara borttaget snarast efter upptagningen av båten.

 

 

§ 4.

Båtägaren får inte lämna båt stående på trailerramp eller under travers.

 

§ 5.

Det åligger båtägaren att röja sly och vass vid bryggan, samt hålla god ordning vid sin plats.

 

 

  Uppläggningsplats.

§ 1.

Ingen annan verksamhet får förekomma på Klubbens område än enbart marin verksamhet. Uppläggning och förvaring av båtar, båtvård, båtvagnsreparationer dock ingen svetsning eller annan typ av heta arbeten.

(Se §6 Angående Heta arbeten)

 

§ 2.

Allt täckmaterial såsom skivor, plåt och presenningar skall vara nedtagit senast 31/5

§ 3.

All el-utrustning som används på varvet skall vara godkänt enligt Svenska elsäkerhetsföreskrifterna och med korrekt förläggning och montering.

Inga skarvkablar får vara anslutna i uttagen om inget arbete utförs eller om ägaren inte befinner sig vid båten. Undantaget om batteriladdning pågår, men då skall kabeln vara utmärkt under vilka tider som laddningen sker.

  

§ 4.

Uppläggningsplatsen skall vara städad när båten sjösätts. Allt avfall skall köras till kommunens återvinningscentral av båtägaren, spillolja skall dumpas i oljetanken vid kranskötarboden. Medlemmen skall röja sly och gräs på sin hyrda uppläggning.  

§ 5.

Båtägare som önskar vinterförvara sin båt på Tranås Motorbåtklubbs anläggning skall kontakta varvskommittén för vidare information.

(Max 2 år utan sjösättning däremellan, om inte särskilda skäl finns.)

 

§ 6.

All svetsning och användande av vinkelslip för kapning och slipning av ståldetaljer, så kallade ”HETA ARBETEN” är förbjudet på hela varvsområdet. Med ett undantag, reparationer av båtvagnar får göras på asfaltsplanen framför traversen, om godkänd skyddsutrustning finns tillgänglig samt larmtelefon och det inte stör sjösättning eller upptagning eller annan klubbverksamhet.

 

 § 7.

  Det åligger varje Båtägare/hyresgäst på varvet att se till att nedrasande snö från ställningen inte förorsakar skada på intilliggande båtar eller täckställningar.

 

 

 

Om inte dessa ordningsregler följs kommer medlemmen att uteslutas, vilket innebär att båtplatsen och rätten att nyttja klubbens område kommer att förverkas, även mitt under pågående säsong.