Till alla medlemmar som hyr vinterförvaring på Näckströmsvarvet.

Tänk på brandfaran med dåliga eller olagliga elkablar mellan båten och uttagen.

En gummikabel får aldrig grävas ned. Ligger den marken skall det vara högst tillfälligt, t.ex. när arbete utförs på båten. Helst skall kabeln hängas upp en bit ovan mark, för att minska riskerna för yttre påverkan.

Stickpropp och sladduttag måste vara korrekt monterade.

På en kabel, som är avsedd för fast installation, får aldrig en stickpropp monteras.

Klubbens regler på varvet för att förhindra brand eller personskada, säger att inga kablar får vara anslutna i uttagen när inget arbete utförs på båten.

Alltså skall vid arbetets slut all kabel vara borta från uttagen och den skall vara hopprullad och upphängd vid båten.

Kabeln skall vara av godkänd typ lägst RDO 3x1,5 mm2. Helst med monterad jordfelsbrytare. För din egen säkerhet.

 

Ingen svetsning eller så kallade "HETA ARBETEN" får förekomma på varvet. En yta framför traversen får användas om det inte stör upptagning, sjösättning  eller mastning.

Erforderlig släckutrustning och larmtelefon måste finnas tillgängligt.

Varvskommittén